Spelregels Oneto 2020 DIGITAAL

 • Inschrijven op Oneto 2020 digitaal houdt automatisch acceptatie van deze wedstrijdvoorwaarden in.

 • De deelnemer dient de eigenaar van de inzending te zijn. Indien met de inzending op welke manier dan ook inbreuk wordt gemaakt op intellectueel eigendom, auteursrechten, portretrechten of andersoortige rechten van derden, dan is de deelnemer daarvoor geheel verantwoordelijk.

 • Het gebruiksrecht van de foto’s ligt bij Oneto en Kleindier Magazine. Bij gebruik wordt de naam van de fotograaf gemeld.

 • Door deelname aan Oneto 2020 digitaal ontstaat geen aanspraak op de organisatie (financieel of anderszins), anders dan in deze voorwaarden bepaald.

 • Het (elektronische) inschrijfformulier moet volledig en naar waarheid worden ingevuld.

 • De organisatie is gerechtigd om inschrijvingen te weigeren die niet aan de voorwaarden voldoen. De organisatie kan, maar is niet verplicht om een weigering te onderbouwen.

 • Inzendingen van juryleden in de rubriek waar deze juryleden zelf beoordelen, doen buiten mededinging mee.

 • Conflicten worden beoordeeld naar Nederlands recht.

 • Wedstrijdorganisatie en juryleden zijn niet aansprakelijk voor het gebruik of misbruik door derden alsmede het op enige andere wijze teniet of verloren gaan van de (inhoud) van de inschrijving.

Inzendingen

 • Inschrijvingen moeten uiterlijk op maandag 24 november 2020 om 00:00 uur binnen zijn.

 • Inzendingen kunnen uitsluitend digitaal worden aangeleverd via het uploadformulier op www.oneto.nl

 • Te laat ingezonden inschrijvingen worden geweigerd, deze inschrijvingen worden niet beoordeeld of gebruikt, maar ook niet teruggestuurd.

 • De inschrijving moeten volledig zijn, de deelnemer moet te allen tijde bereid zijn meer informatie te geven als de organisatie daarom vraagt.

 • De organisatie mag de inzendingen bekend maken op oneto.nl, Kleindiermagazine, sociale media en kranten.

Beoordeling en prijs

 • De jury bestaat uit KLN/NBS keurmeesters of door de organisatie aangewezen juryleden

 • Beoordeling van de KLN/NBS inzendingen gebeurt op basis van de officiële rasstandaard waarbij de jury een beoordeling per dier geeft en een meer uitgebreide beschrijving van de winnende dieren. Dieren die in aanmerking komen voor een prijs, worden door tenminste 2 keurmeesters beoordeeld. Deze keurmeesters komen gezamenlijk tot de eindkeuze van de winnaars.

 • De jury neemt kennis van de door de deelnemer bijgeleverde gegevens. Jurering geschiedt echter uitsluitend door middel van beoordeling van de inzendingen.

 • De wedstrijd kent winnaars. De winnaars worden bekend gemaakt op oneto.nl, Kleindiermagazine, sociale media en kranten.

 • Nadat de winnaars publiekelijk bekend zijn gemaakt, kan een winnaar zijn deelname aan de wedstrijd niet meer intrekken of ongedaan maken.

 • De aan de winnaars toegekende prijzen worden op een nader te bepalen wijze aan de winnaars ter beschikking gesteld. De wedstrijdorganisatie verschaft daarover aan de winnaar tijdig duidelijke en ondubbelzinnige inlichtingen.

 • Over de uitslag van de wedstrijd en het oordeel van de jury kan niet worden gecorrespondeerd.

 • Door inzending gaat deelnemer akkoord dat de inzending wordt gedeeld met de leden van de jury

 • Iedere deelnemer gaat ermee akkoord dat, zonder dat er voorafgaande toestemming dient te worden gevraagd of gegeven op welke wijze dan ook afbeeldingen, merken, foto’s, beeld- en/of geluidsfragmenten en overige items van de inzending worden opgenomen, verspreid, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in het kader van de uitvoering c.q. publiciteit/promotie/verslaglegging rondom deze wedstrijd.

Auteursrechten en gebruik

 • Deelnemers gelden in alle gevallen als (mede-)eigenaren van de foto’s.

 • Het intellectuele eigendom op de inzending berust in alle gevallen bij de deelnemers. Het meedoen aan de wedstrijd behelst in geen geval enige overdracht van deze rechten.

 • De deelnemer garandeert dat hij/zij rechthebbende is op de inzending. In geval van aansprakelijkheid wegens (vermeende) inbreuk op rechten van derden – of dit nu intellectuele eigendomsrechten of andere rechten zijn – vrijwaart de deelnemer de wedstrijdorganisatie tegen deze aansprakelijkheid.

 • De deelnemer heeft in alle gevallen het recht op naamsvermelding bij iedere publicatie van de inzending.

Overige bepalingen

 • De wedstrijdorganisatie behoudt zich het recht voor de wedstrijd te verlengen, te wijzigen of te annuleren. Deelnemers kunnen de wedstrijdorganisatie hiervoor nooit aansprakelijk stellen.

 

Eventuele wijzigingen of aanpassingen worden via deze pagina vermeld.

Pin It on Pinterest